Statut

STATUT

Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego

„Kraina Montessori”

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

1. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Kraina Montessori” zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym.
Siedziba przedszkola znajduje się w Białymstoku przy ul. Wiadukt 5 lok. H7 i H8.
Organem prowadzącym jest osoba fizyczna Aldona Dunaj zamieszkała: Końcowizna 13 18-105 Suraż.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Podlaski Kurator Oświaty.
Ustalona nazwa używana przez przedszkole: Niepubliczne Przedszkole Integracyjne
„ Kraina Montessori”

Pieczątka używana przez placówkę zawiera treść:
Niepubliczne Przedszkole Integracyjne

„Kraina Montessori”
ul. Wiadukt 5 lok.H7 i H8
15-001 Białystok
NIP 9661403260

§2

Podstawa prawna działania przedszkola:

Przedszkole działa zgodnie ze Statutem Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „Kraina Montessori” oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, w szczególności z Ustawą o Systemie Oświaty (Dz. U. nr 256, poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

§1

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje następujące obszary:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

8) wychowanie przez sztukę – muzyka (śpiew, gra i taniec);

9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania);

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

16) przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się językiem migowym;

17) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) indywidualizacja tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

6. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek,

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczycieli , którzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na spacerze,

4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

9. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

10. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).

11. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

12. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.

13. Współpraca zespołu z rodzicami to:

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

§ 2

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

2) porad i konsultacji;

3) zajęć rozwijających uzdolnienia.

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Rozdział III

Organizacja Przedszkola

§1

Przedszkole pracuje przez cały rok kalendarzowy. Opieka nad dziećmi sprawowana jest w godzinach od 6.30 – 17.30 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta. Czas pracy może być zmieniony w związku ze zgłoszonymi potrzebami rodziców.
Dzieci mogą być odbierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców lub przez upoważnione przez nich pisemnie osoby pełnoletnie.
§2

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa złożona z dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
Organizację dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora przedszkola. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest on dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci, zapewniający dzieciom pobyt na powietrzu ( w miarę sprzyjających warunków pogodowych).
W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić organizację dnia (np. wyjścia do kina i teatru, wycieczki, uroczystości).
Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 25 dzieci, w oddziale integracyjnym – 20 dzieci,
W przedszkolu może być utworzona grupa integracyjna, w której jest od 3 do 5 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.
Dzieci, które ze względu na deficyty rozwojowe nie są w stanie uczestniczyć samodzielnie w pracy grupy przedszkolnej mogą mieć przydzielonego nauczyciela wspomagającego.
Dzieci nie gotowe do pracy w grupie mogą być objęte indywidualną opieką terapeutyczną lub pracować w małej, dobranej pod względem potrzeb i możliwości grupie przygotowującej do pracy w grupie integracyjnej.

Rozdział IV

Zasady naboru

§1

1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola:

1.) Do przedszkola przyjmowane są wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym bez względu na płeć, kolor skóry czy wyznanie, których rozwój psychofizyczny umożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

2.) Zapisy odbywają się każdego roku w terminie wyznaczonym przez Dyrektora placówki, o przyjęciu dzieci do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci już uczęszczające oraz ich rodzeństwo.

2. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dyrektor przedszkola może stworzyć grupę adaptacyjną, do której mogą uczęszczać dzieci młodsze w celu zaadaptowania do uczęszczania do przedszkola. W ciągu roku szkolnego dzieci mogą być przyjmowane do przedszkola, o ile są wolne miejsca.

4. Podstawą przyjęcia dziecka jest:

1) zgłoszenie dziecka w wyznaczonym terminie;

2) wpłata wpisowego ustalona przez organ prowadzący;

3) podpisanie umowy cywilno-prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych.

§2

Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych
(czesnego) za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne. Dopuszcza się możliwość sponsorowania przedszkola przez osoby prywatne, firmy oraz inne źródła.

Rodzic lub opiekun prawny w momencie podpisania umowy na opiekę przedszkolną ponosi jednorazowy koszt w wysokości ustalonej przez organ prowadzący, na pokrycie kosztów materiałów dydaktycznych, art. papierniczych oraz higienicznych. Opłata nie podlega zwrotowi.
Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
Przedszkole zapewnia całodzienne wyżywienie dzieci tj. śniadanie, obiad, podwieczorek wliczone w cenę czesnego.

§3

Przyjęcie dziecka do przedszkola na okres roku, od września do sierpnia roku następnego następuje po podpisaniu przez rodziców i Dyrektora przedszkola umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka w przedszkolu . Opłaty ustala organ prowadzący.

Rozdział V

Organy przedszkola

§1

Organami przedszkola są:

1) Organ prowadzący.

2) Dyrektor.

3) Rada Pedagogiczna.

§2

Organ prowadzący będący jednocześnie Dyrektorem Przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentując je na zewnątrz. Jest kierownikiem dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi administracyjnej. Funkcja Dyrektora może być powierzona innej osobie niż organ prowadzący.

2. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji,

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.

§3

Rada Pedagogiczna sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu, przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych spotkaniach zgodnie z harmonogramem.
Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: ustalanie rocznych i miesięcznych planów pracy przedszkola, podejmowanie uchwał dotyczących wyboru programów wychowania przedszkolnego.

Rozdział VI

Wychowankowie Przedszkola i Rodzice

§1

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;

3) życzliwego traktowania;

4) ochrony przed wszystkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

5) poszanowania jego godności osobistej;

6) poszanowania własności;

7) opieki i ochrony;

8) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

9) akceptacji jego osoby;

10) aktywności twórczej i eksperymentowania;

11) samodzielności w podejmowaniu zadań, dokonywaniu wyborów;

12)wsparcia i pomocy w sytuacjach, gdzie pojawią się problemy;

13) akceptacji siebie i innych;

14) szacunku wobec siebie i innych.

2. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przedszkola w sytuacji, gdy:

1) narusza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej;

2) rodzice zataili informację o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiającego prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

3. Rozwiązanie umowy z rodzicami przez przedszkole dokonuje się po pisemnym poinformowaniu rodziców o zaistniałej sytuacji, ewentualnym spotkaniu z rodzicami, w przypadku braku porozumienia przekazaniu pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu umowy przez Dyrektora placówki.

§2

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu;

2) respektowanie uchwał i postanowień Rady Pedagogicznej;

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (upoważnienie potwierdzone pisemnie). Dziecko nie zostanie wydane osobie nietrzeźwej, także rodzicowi;

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

6) w przedszkolu nie wolno stosować żadnych zabiegów medycznych prócz pierwszej pomocy przedmedycznej (dezynfekcja skaleczenia, opatrzenie rany), ani podawać żadnych leków. Wyjątek stanowią leki podtrzymujące funkcje życiowe. Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnej prośby do Dyrektora przedszkola o wydanie zgody na podawanie leku (potwierdzone przez lekarza). Po otrzymaniu zgody, leki mogą być podane dziecku;

7) ocena stanu zdrowia dziecka, ponieważ do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (kaszel, katar, biegunka, wymioty, podwyższona temperatura) personel wezwie rodziców w celu odebrania dziecka do domu.

8) dostarczenie po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia i braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

§3

1. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z pomieszczeniami przedszkola i terenem zabaw;

2) zapoznania się ze statutem placówki, planem pracy przedszkola oraz planem pracy w grupie;

3) decydowania o udziale swojego dziecka w poszczególnych zajęciach;

4) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka na bieżąco o stanie zdrowia i szczegółowo w terminie zgłoszonej przez rodzica konsultacji;

5) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn, trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

6) korzystania z porad logopedy, psychologa i innych specjalistów zatrudnianych przez przedszkole;

7) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi swoich wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy organizacji pracy przedszkola i prowadzonego nadzoru pedagogicznego organizowane są dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

3. Uwagi i skargi dotyczące pracy nauczycieli, personelu pomocniczego lub funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać u Dyrektora w godzinach jego urzędowania.

§4

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania grupowe;

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami, specjalistami, dyrektorem;

3) zajęcia otwarte;

4) formy zaproponowane przez rodziców;

5) tablica informacyjna;

6) udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych.

Rozdział VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§1

W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami.
Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1) respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności;

2) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

3) wspieranie rozwoju psycho-fizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz udokumentowanie tych obserwacji;

5) prowadzenie diagnozy przedszkolnej;

6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

7) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, zabaw w ogrodzie itp.,

8) współpraca ze specjalistami świadczącymi specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną;

9) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

10) dbałość o warsztat prac poprzez gromadzenie pomocy naukowych, dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;

12) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w obszarze wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno – wychowawczej realizowanej w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;

13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;

16) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

1) poznania i ustalania potrzeb rozwojowych dzieci;

2) ustalania form pomocy w działaniach edukacyjnych i wychowawczych ich dzieci;

3) włączenie ich w działalność przedszkola.

§2

Zakres obowiązków pracowników administracyjno – biurowych:

– w przedszkolu mogą być zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§1

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

§2

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

§3

Prawo nadawania Statutu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień należy do organu założycielskiego placówki.

§4

Statut wchodzi w życie z dniem…………………