Terapie, zajęcia specjalistyczne

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD) – zajęcia w ramach WWRD organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb. Uczestnikami WWRD są dzieci w wieku od 2,5 do chwili podjęcia obowiązku szkolnego. Podstawą organizowania WWRD jest wniosek rodziców wraz z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania, którą wydaje zespół orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Korzystanie z pomocy w ramach WWRD jest dobrowolne i nieodpłatne. Realizacja WWRD odbywa się na podstawie zaleceń Poradni. WWRD realizujemy na terenie naszej Placówki.
 • Zajęcia z psychologiem – obserwacja zachowań dzieci, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, przyglądanie się pracom plastycznym dzieci, określanie problemów wychowawczych i określanie, które dzieci wymagają pomocy, skierowanie do innych specjalistów/lekarzy. Organizowanie zajęć adaptacyjnych, prelekcji dla rodziców, pomoc indywidualna oraz grupowa, rozmowa o problemach dziecka oraz jego zdolnościach. Robienie testów gotowości szkolnej oraz służenie pomocą rodzicom i wychowawcom poszczególnych grup.
 • Terapia logopedyczna – prowadzenie badań przesiewowych, w celu ustalenia aktualnego poziomu rozwoju mowy dzieci.  Badania dotyczą: rozumienia przez dziecko poleceń słownych, zdolność wypowiadania się, prawidłowość wymawiania dźwięków mowy i wyrazów, budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego, stan uzębienia, badanie artykulacji poszczególnych dźwięków mowy, budowa i sprawność narządów mowy, badanie słuchu fonemowego, sposób oddychania, żucia, połykania, ssania. Rodzice otrzymują w miarę potrzeb informacje na temat wyników badań przesiewowych oraz o potrzebie dodatkowych konsultacji specjalistycznej. W trakcie konsultacji indywidualnych rodzice mają możliwość uzyskania wyczerpującej informacji na temat rozwoju mowy dziecka. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. Na zajęciach: pracujemy nad bogaceniem słownika dziecka, pracujemy nad stymulacją świadomości językowej m.in. kształceniem form gramatycznych oraz nad korygowaniem wymowy (zaburzeń artykulacyjnych). Cała terapia składa się z wywołania prawidłowego wzorca artykulacyjnego danej głoski oraz utrwalenia go w mowie spontanicznej. Podczas terapii logopedycznej stosujemy również ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia słuchu fonemowego. PAMIĘTAJMY !!! -zaangażowanie rodziców ma największy wpływ na przebieg terapii logopedycznej. Rodzice mają za zadanie utrwalenie z dzieckiem opracowanego w gabinecie logopedycznym materiału, gdyż tylko wtedy, można przejść do następnego etapu ćwiczeń.
 • Terapia ręki – to terapia, której celem jest wspomaganie precyzyjnych ruchów rąk, poprawa umiejętności chwytu, wyuczenie zdolności skupiania uwagi oraz patrzenia, wzmacnianie koncentracji, poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz przekraczanie linii środka ciała. Dzięki zastosowanej terapii poprawia się sprawność ruchowa całej kończyny górnej, sprawność manipulacyjna dłoni, umiejętność chwytu oraz koordynacja pomiędzy dłońmi. Wprowadzenie skutecznej terapii ręki pozwala dziecku na osiągnięcie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego, rozwija jego zdolności manualne pozwalające osiągać zamierzone cele, co prowadzi do pełnej realizacji i poczucia sukcesu.
 • Dogoterapia – terapia z wykorzystaniem wyszkolonego psa organizowana przez wykwalifikowanego kynoterapeutę. Metoda ta wspomaga proces rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych oraz nieprzystosowanych społecznie, jak również oswaja dzieci neurotypowe z psem, pozostawiając go początkowo w bezpiecznej odległości. Z czasem kontakty dziecka z psem ulegają zaciśnieniu, jeśli obie strony nabiorą większego zaufania do siebie. Podczas spotkań z psem wykorzystuje się wiele ćwiczeń i zabaw, które służą wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Prowadzący zajęcia wplata w nie również naukę – kolorów, kształtów, różnic, podobieństw, określanie związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawanie części ciała zwierzaka itp. Dziecko dzięki zajęciom z dogoterapii wie jak bezpiecznie zachować się w obecności psa, jakie ruchy wykonywać, uczy się również cierpliwości, systematyczności czy też obowiązkowości. Zajęcia są dodatkowe, rodzic musi wyrazić na nie zgody, w momencie braku takowej zgody, bądź uczulenia na sierść psa dziecko nie uczestniczy w zajęciach.
 • Terapia integracji sensorycznej (SI) – prowadzona po wcześniejszych kompleksowych badaniach dziecka, które wykonuje wykwalifikowany terapeuta SI. Zajęcia indywidualne, prowadzone w formie zabaw, które dostarczają różnorakich bodźców w celu poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego dziecka, odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych (sensorycznych). Dzięki odpowiedniej integracji odebranych informacji dziecko jest w stanie normalnie uczyć się oraz skutkuje to prawidłowym rozwojem ruchowym, poznawczym i emocjonalnym. W sali do integracji sensorycznej posiadamy specjalistyczny sprzęt, tj: hamak, podwieszana platforma, deskorolka, równoważnia, materiały o różnych fakturach do stymulacji dotykowej, materiały do stymulacji węchowej, wzrokowej, smakowej itp. Nasz terapeuta SI, który bazuje na swoim doświadczeniu oraz ogromnej wiedzy potrafi odpowiednio dostosować trudność zadań oraz ćwiczeń do indywidualnych możliwości dziecka oraz jego aktualnego samopoczucia. W naszej placówce zatrudniamy wykwalifikowanego terapeutę SI oraz posiadamy własną salę do SI.
 • Zajęcia rewalidacji indywidualnej / terapia indywidualna – zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Są to zajęcia mające na celu umożliwienie pełnego uczestnictwa w życiu. Stawiamy na mocne strony dziecka i szukamy tego co w nim jest najlepsze. Podczas zajęć maksymalnie usprawniamy i rozwijamy funkcje psychiczne oraz fizyczne, które są najmniej uszkodzone oraz najsilniejsze. Jednocześnie również staramy się korygować funkcje zaburzone i uszkodzone, czy tez defekty i zniekształcenia. Staramy się także kompensować, zastępować te funkcje, które są słabe – mocniejszymi. Stymulujemy równocześnie całościowo rozwój dzieci objętych tego rodzaju zajęciami. Zajęcia rewalidacyjne prowadzą nauczyciele posiadający odpowiednie przygotowanie do prowadzenia poszczególnych rodzajów zajęć.
 • Arteterapia realizowana poprzez bajkoterapię, plastykoterapię oraz muzykoterapię:
 • Bajkoterapia – to część biblioterapii. Jest to metoda wykorzystywana do pracy z dziećmi, która ma na celu lepsze zrozumienie dziecka i jego problemu oraz dostarczanie mu wiedzy oraz pozytywnych wzorców zachowania. Dzięki bajkoterapii dziecko poznaje różne sposoby myślenia oraz działania, dzięki czemu potrafi samodzielnie stawić czoła problemom. Odpowiednio dobrane bajki pomagają dziecku w rozwijaniu inteligencji oraz porządkowaniu uczuć, a także w przezwyciężeniu lęków związanych z różnymi sytuacjami, na które napotyka dziecko w jego życiu codziennym. Można więc śmiało powiedzieć, że bajkoterapia to łączenie pożytecznej terapii z przyjemnością, ponieważ dzieci je wprost uwielbiają.
 • Plastykoterapia – zajęcia podczas których stosujemy proste a zarazem atrakcyjne techniki plastyczne przynoszące ciekawe i pozytywne rezultaty. Taka terapia pomaga nam przełamać wszelkie wewnętrzne blokady oraz otwiera dziecko na zabawę i eksperymentowanie z różnymi materiałami, formami i technikami plastycznymi. W dziecku zauważamy ciekawość, swobodę działania, rozluźnienie, radość z uzyskanych efektów, większą wiarę we własne możliwości oraz dłuższy czas skupiania się na konkretnym zadaniu.
 • Muzykoterapia –to wykorzystanie muzyki i jej elementów do pracy z dziećmi. Muzyka uspokaja, rozwija zainteresowania, pozwala odkryć nowe umiejętności oraz usprawniać różne problemy rozwojowe u dzieci oraz pozwala na wzrastanie wrażliwości nie tylko muzycznej ale również emocjonalnej, plastycznej i społecznej. Dziecko w wieku przedszkolnym posiada naturalną wrażliwość na muzykę, która może rozwijać się dodatkowo poprzez zajęcia edukacyjno-wychowawcze. Poprzez muzykę dziecko kształci swoje zdolności i zainteresowania, uczy się prostych operacji myślowych; porównywania, analizy, abstrahowania, co w rezultacie daje trwały efekt poznawczy i rozwojowy. Wdrażanie elementów muzykoterapii w przedszkolu wskazane jest w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, zalęknionymi, mającymi trudności z nauką pisania i czytania, a także z niską koordynacją ruchową.